بازی آرایش برای آنجلینا جولی آنلاین

                                   Makeup for Angelina Jolie ﯼﺯﺎﺑ

آرایش برای آنجلینا جولی (Makeup for Angelina Jolie):


.ﺖﺳﺍ ﯽﻟﻮﺟ ocharvoatelnoy Agdzheliny ﻭ ﺩﺍﺪﻌﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﮕﯾﺯﺎﺑ ﯼﺍﺮﺑ ﺪﯾﺪﺟ ﺮﯾﻮﺼﺗ ﮏﯾ ﺏﺎﺨ .ﺱﺎﺒﻟ ﻭ ﺎﺒﯾﺯ ﺕﺍﺮﻫﺍﻮﺟ ، ﺪﯾﺪﺟ ﻮﻣ ﮓﻧﺭ ﮏﯾ ﻭ ،ﺍﺭ ﻭﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ،ﺎﺒﯾﺯ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺘﺣ ﻭ ﺖﺳﺍ ﯽﯾ

.ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﻥﺁ ﺭﺩ ﻪﮐ ﯼﺯﺎﺑ ﭻﯿﻫ ﺎﻤﺷ
.ﺎﻫ ﮎﺭﺎﻣ ﮎﻮﺑ ﺯﻮﻨﻫ