بازی ترن آویزان آنلاین

بازی ترن آویزان (Monorail) آنلاین نیست.


تصور کنید که قطار را به یک مسیر بیرون آمد، و وضع ریل هنوز. این می تواند به فاجعه منجر شود. سازندگان به آرامی درمان، برای مقابله با مسئولیت های خود را هم ندارند، به شما کمک کند آنها را به آغاز یک ترن آویزان.

بازی های فلش مشابه