بازی پارکینگ در شب ترسناک آنلاین

بازی پارکینگ در شب ترسناک (Scary Night Parking) آنلاین نیست.


آرام و آرام ماموریت - برای قرار دادن ماشین های سرویس گیرنده در قبرستان در حیاط. درنگ نیست، زیرا اگر زمان سنج در شکل یک تابوت به طور کامل رنگ شده - ماموریت به پایان رسیده است. بیشتر به شما زمان پس از سمت چپ پارکینگ، امتیاز بیشتری به شما به عنوان یک نتیجه دریافت کنید. در میان موانع قبر، و نه تنها صلیب، اما اتومبیل های دیگر، سردستی به شما پارک شده است.

بازی های فلش مشابه