نام های جایگزین:

.ﺪﯿﻫﺩ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎﻬﻧﺁ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺍﺭ ﻥﺍﺪﻨﻣﺭﺎﮐ ﻕﻮﻘﺣ ﻥﺍﺰﯿﻣ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ

 

بازی همچنین