فضل کینگ: زره پوش شاهزاده خانم

نام های جایگزین: زره پوش شاهزاده خانم، فضل شاه، فضل شاه
 

بازی همچنین