Total War Warhammer

نام های جایگزین: Total War Warhammer

04 .ﺩﺮﮐ ﻡﻼﻋﺍ ﺍﺭ 9 ﺖﻤﺴﻗ 2015 .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻓﺎﯾﺭﺩ ﺩﺰﻣﺎﻧ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺁ ﻭ ﺪﯾﺭﻭﺁ ﺖﺳﺪﺑ Gal Maraza ﺎﯾ Sigmar ﺶﮑﭼ ﻞﮑﺷ ﻪﺑ

:ﻢﯾﺮﯿﮕﺑ ﺩﺎﯾ ﺍﺭ ﻩﮋﯾﻭ ﺶﺨﺑ ﻡﺎﻬﻟﺍ ﺕﺎﻈﺤﻟ ﻢﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻝﺎﺣ ﺭﺩ
 

بازی همچنین