بازی آنلاین دزدان دریایی MMORPG

آگاهی از این که دزدان دریایی، دزدان جنایتکاران و دریاها بزرگ است، ما هنوز در مورد ماجراهای خود پرشور. شروع به بازی بازی های آنلاین رایگان MMORPG دزدان دریایی، شما یک تیم از ماجراجویان یک پا یک چشم و از جان گذشته، طرفداران رم و طلا، شکارچیان گنج ابدی و هیجان شد. جزیره مجازی پر از میلیونها نفر از بازیکنان که تصمیم گرفته اند به کشتی سوار در مسیر خطر است، اما هنوز هم سرزمین های رایگان برای شما وجود دارد. اشغال رایگان و ترتیب پایگاه دزدان دریایی، ساخت کشتی خود را، به دنبال همدستان در سرزمین های همسایه و قضاوت آنها غارت افراد دیگر است.