ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻬﻫﺪﻨﮕﻨﺟ ﻩﺎﺷﺩﺎﭘ

بازی پادشاه از مبارزان بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻬﻫﺪﻨﮕﻨﺟ ﻩﺎﺷﺩﺎﭘ