ﻥﺎﻬﺟ ﻥﻮﯿﺘﺳﺍ ﯼﺯﺎﺑ

بازی استیون جهان بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﻥﺎﻬﺟ ﻥﻮﯿﺘﺳﺍ ﯼﺯﺎﺑ