ﺪﻨﻨﮑﯿﻣ ﺥﺮﺳ ﯼﺰﭘ ﻪﭼﻮﻠﮐ ﻦﻫﺍ ﯼﻭﺭ ﺍﺭ ﺶﻓﺮﻃ ﻭﺩ ﻪﮐ ﮎﺯﺎﻧ ﻭ ﻦﻬﭘ ﯽﻨﯾﺮﯿﺷ ﻥﺎﻧ ﯽﻋﻮﻧ ﯼﺯﺎﺑ

بازی نوعی نان شیرینی پهن و نازک که دو طرفش را روی اهن کلوچه پزی سرخ میکنند بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﺪﻨﻨﮑﯿﻣ ﺥﺮﺳ ﯼﺰﭘ ﻪﭼﻮﻠﮐ ﻦﻫﺍ ﯼﻭﺭ ﺍﺭ ﺶﻓﺮﻃ ﻭﺩ ﻪﮐ ﮎﺯﺎﻧ ﻭ ﻦﻬﭘ ﯽﻨﯾﺮﯿﺷ ﻥﺎﻧ ﯽﻋﻮﻧ ﯼﺯﺎﺑ