ﯼﺯﺎﺑ ﻦﻣﺮﺷ ﻭ ﯼﺩﺎﺒﯿﭘ

بازی Peabody و شرمن بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﻦﻣﺮﺷ ﻭ ﯼﺩﺎﺒﯿﭘ