ﺭﻮﮐﺭﺎﭘ ﯼﺯﺎﺑ

ﺭﻮﮐﺭﺎﭘ ﯼﺯﺎﺑ

بازی های آنلاین پارکور چیست و چگونه به آنها بازی؟ باید بگویم که همه آنها رایگان هستند ارائه شده است، و پس از آن فریب. این خط اشاره به فلسفه زندگی است. فقط مردم از جان گذشته در این هنر است که برای غلبه بر موانع از هر گونه پیچیدگی و نوع مشغول اند. این می تواند در خانه، نرده ها، پارکینگ ها، اتومبیل ها و اشیاء دیگر باشد. به درک که بدن انسان بدون هیچ گونه بیمه و تجهیزات جانبی می تواند به شرایط وفق دهند و ادغام با آنها مهم است. پارکور پرش به راحتی هر ارتفاع، بالا رفتن از دیوار و پرش کردن بدون آسیب است.

بهترین ﺭﻮﮐﺭﺎﭘ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها