ﻪﻋﺭﺰﻣ ﺭﺩ ﯽﮕﻧﺍﻮﯾﺩ ﯼﺯﺎﺑ

ﻪﻋﺭﺰﻣ ﺭﺩ ﯽﮕﻧﺍﻮﯾﺩ ﯼﺯﺎﺑ

دیوانگی بازی آنلاین مزرعه، آن را یک شبیه سازی عالی کشاورزی، که در آن شما تبدیل شدن به استاد خود و توسعه زمین است که آنها شروع به ساختن یک منفعت است. چیز خوب در این است که شما برای بازی رایگان. برخی از منابع در دسترس شما در مراحل اولیه است، اما حتی دانه های معمولی و آبیاری حالت کتابچه راهنمای کاربر، شما می توانید آینده ای بزرگ را شروع کند. پس از آن ارائه می دهد جالب برای خرید از گونه های جانوری اضافی، گونه از گیاهان، تجهیزات و ساختمان، باز و به آنها را، فروش محصول در بازار است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها