ﯼﺯﺎﺑ ﯽﯾﻮﮔ ﻑﺍﺰﮔ ﯼﺎﻫ ﻥﺎﺘﺳﺍﺩ

ﯼﺯﺎﺑ ﯽﯾﻮﮔ ﻑﺍﺰﮔ ﯼﺎﻫ ﻥﺎﺘﺳﺍﺩ

Gipnotoid huffed و زمان برای شما به توان در این بازی داستان های گزاف گویی شامل آنلاین برای نجات ساکنان از جهان مرموز از نفوذ خود. پخش شما آزاد، سطح فتح جمعیت موانع موذی. باید آن را بدون زمان به تجدید قوا به عنوان توپ را به دام است که با زندگی خود ناسازگار سقوط باشد. این مهارت سرگرم کننده، نبوغ و واکنش است. این آموزش عالی برای عبور بدون آسیب است. شما باید چند ماموریت، و همه شما باید به تصویب با شرافت. اگر شما مایل به گرفتن خطر هستند، شروع به یکی از پیشنهادات کنید و سعی کنید برای اثبات خود به یک استاد از بازی.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها