ﻥﺍﺮﺘﺧﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺕﺎﯿﻠﻤﻋ

ﻥﺍﺮﺘﺧﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺕﺎﯿﻠﻤﻋ

پزشک کردن & ndash؛ محترم و احترام حرفه ای. این افراد با هر بیماری هستند، و طب مدرن یاد گرفته است به معجزه انجام دهند. جراحان انجام عملیات به صورت روزانه. برای یادگیری در مورد این کار، باز کردن یک عملیات رایگان بازی آنلاین، و شما تبدیل خواهد یکی از پزشکان شجاع. سعی کنید به در جهات مختلف است. مردم و حیوانات رسیده اند که که شما باید آنها را مورد بررسی و درمان می شود.

بهترین ﻥﺍﺮﺘﺧﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺕﺎﯿﻠﻤﻋ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها