ﺯﺭﻭﺎﺸﮐ ﯼﺯﺎﺑ

ﺯﺭﻭﺎﺸﮐ ﯼﺯﺎﺑ

در روستای یک استراحت خوب است، اما اگر شما زندگی می کنند وجود دارد، شما را متوقف توجه به زیبایی طبیعت، به دلیل این است که کار بسیار وجود دارد. به عنوان خانه به کارگران کشاورزی، برای کمک به پیدا کردن یک کشاورز رایگان بازی آنلاین که در آن شما در نقش سرب و خواهد کشت محصولات مختلف و دام را بازی کند. از آنجا که فروش یونجه، شما به تدریج به ارتفاعات کسب و کار، فراهم می کند که دسترسی به قراردادهای کسب و کار برای عرضه محصولات خود را و ثبات مالی برسد. کار در حسن نیت و سرمایه خود را فوق العاده متورم است.

بهترین ﺯﺭﻭﺎﺸﮐ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها