ﻍﺮﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﻍﺮﻣ ﯼﺯﺎﺑ

بازی های آنلاین رایگان مرغ، یک بازی در مورد مرغ است. شما می توانید بازی، فیلم برداری نشیمنگاه با تخم مرغ خود را در سبد، تلاش به دست هر نیست، و یا پوسته نازک شکسته است. همچنین یک نوع خاص از جوجه پربرکت که به دست به پرواز و در حال حاضر حمله روستا از هوا وجود دارد.

بازی جوجه بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﻍﺮﻣ ﯼﺯﺎﺑ