ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ ﻭﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺪﻨﻔﺳﻮﮔ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ ﻭﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺪﻨﻔﺳﻮﮔ

شما انجام طرح جای تعجب نیست، که باید به نمایندگی از شخصیت های بازی به یک وضعیت دشوار قرار می گیرند، پس لطفا استقبال بازی های آنلاین رایگان گوسفند به خانه بروند. دسته از حیوانات در اشکال مختلف سرگردان دور از خانه و در راه خانه گم شدم، و به سادگی کردن & ndash؛ آنها از دست داد. این نیز عجیب و غریب که گوسفند می توان تنها در یک فایل کردن & ndash نقل مکان کرد. در یک ستون به انتظارنشسته بودند. در حالی که یکی است، از سوی دیگر نیز نمی تواند جلو حرکت کنند. آن را به شما در طول بازی همراهی کنند، و قبل از دادن تیم آخرین گوشت بره، وظیفه اول و دوم بارگذاری خواهد شد.

بازی گوسفند بازی رفتن به خانه بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ ﻭﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺪﻨﻔﺳﻮﮔ