رایگان بازی های آنلاین اجنه

رایگان بازی های آنلاین اجنه

عنوان مردم، اما در حال حاضر اجنه موجودات خطرناک هستند. آنها در زیر زمین زندگی می کنند، که در آن حل و فصل از مدت ها قبل، و بنابراین می تواند نور را تحمل نمی کند، اما کاملا در تاریکی با چشمان گربه خود را ببینید. بیشتر بدانید در مورد آنها اجازه می دهد آزاد اجنه بازی آنلاین، و جایی که شما بروید در حال حاضر به بازی و لذت بردن از ماجراجویی. اگر این موجودات عصبانی نیست، انجام حمله به فرد آنها تبدیل شده است. با این حال، کسی که جرأت به آنها را هم بزنید، و اجنه بیرون می آیند به جنگ. آنها در سکوت از پشت و با ضربات چاقو خزش. هشدار به آن را دفع می شود.

بازی اجنه بر اساس طبقه بندی:

بهترین رایگان بازی های آنلاین اجنه