ﻪﻨﺟﺍ ﯼﺯﺎﺑ

ﻪﻨﺟﺍ ﯼﺯﺎﺑ

عنوان مردم، اما در حال حاضر اجنه موجودات خطرناک هستند. آنها در زیر زمین زندگی می کنند، که در آن حل و فصل از مدت ها قبل، و بنابراین می تواند نور را تحمل نمی کند، اما کاملا در تاریکی با چشمان گربه خود را ببینید. بیشتر بدانید در مورد آنها اجازه می دهد آزاد اجنه بازی آنلاین، و جایی که شما بروید در حال حاضر به بازی و لذت بردن از ماجراجویی. اگر این موجودات عصبانی نیست، انجام حمله به فرد آنها تبدیل شده است. با این حال، کسی که جرأت به آنها را هم بزنید، و اجنه بیرون می آیند به جنگ. آنها در سکوت از پشت و با ضربات چاقو خزش. هشدار به آن را دفع می شود.

بهترین ﻪﻨﺟﺍ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها