بازی جنگ آنلاین MMORPG

بازی MMORPG نظامی به صورت رایگان آنلاین در هر سنی را به سلیقه خود ایفا کرده است. احساس می کنم مثل یک شوالیه روکشی در زره و یا پیاده نظام جنگ جهانی دوم. هر داستان خاص در راه خود است، اما همیشه آن است که شما در حال مدیریت یک تئاتر جنگ. استخدام سربازان، آموزش آنها، و پمپ کردن روش کارایی بالا. در عرصه حوادث در دوره های مختلف، و آن را ممکن است برای رفتن به آینده، هنگامی که فضای یک زمین بازی برای تیراندازی شود. انجام وظایف در یک ماموریت، و تاریخ را خود را از کشور، که صحبت کرد.
مخازن آنلاین
World of Tanks
ﻪﻄﻠﺳ ﻉﻮﻤﺠﻣ
بحث و تبادل نظر امپراتوری
جنگ تندر
ﯽﮕﻨﺟ ﯼﺎﻫﺎﻤﯿﭘﺍﻮﻫ ﺯﺍ ﯽﻧﺎﻬﺟ
ﯽﺸﺣﻭ
ﯽﯾﺎﯾﺭﺩ ﻥﺍﺩﺯﺩ ﺪﮐ
برجسته
Z-WAR زامبی می آیند
عملیات کویر
جنگ خان ها
جنگ گنجه
انجمن اختصاصی warriors
جنگ امپراتوری
WARSTORY
جنگ های افتخار
تراوین
نقطه خالی
Wargame 1942
ضد حمله
از دست داده بخش
War2 افتخار
طلوع نبرد
برتری 1،914
تام کلنسی شبح Recon
جنگ خان ها
شوالیه آسمان
مخازن جنگ زمین
هوا درگیری ها: اقیانوس آرام حامل. آسا اقیانوس آرام
درگیری هوایی: راز جنگ
ﻦﯾﻼﻧﺁ ﺕﺍﺮﻤﻌﺘﺴﻣ
مخازن قهرمانان
اعیان و شوالیه
آس افق حمله به مبارزه با
نیمه عمر
المان ها از جنگ
نیمه عمر 2
BlackShot
قهرمانان در آسمان
عصر امپراتوری آنلاین
قهرمانان و ژنرال
حمله ناگهانی
2 ﯽﯾﺎﯾﺭﺩ ﯼﻭﺮﯿﻧ ﻥﺍﺪﯿﻣ
ﯽﯾﺎﯾﺭﺩ ﯼﻭﺮﯿﻧ
پایان از سازمان ملل
ﺍﻮﺣ ﻦﯾﻼﻧﺁ
قلمرو تحت آتش II
سرباز جبهه 2
Stormfall ﮓﻨﺟ ﻪﺑ ﻦﺳ
جوانمردی: قرون وسطی جنگ
Fortnite
شرکت از قهرمانان 2
انجمن قهرمانان
امپراتوری: مجموع جنگ
قرون وسطی 2: جنگ
قرون وسطی مجموع جنگ
ظهور سازمان ملل
جنگ ها: شوگان 2
شوگان: مجموع جنگ
قهرمانان قدرت و جادو V
IL-2 Sturmovik
ندای وظیفه: عملیات سیاه 2
ندای وظیفه: جنگ های مدرن 3
میدان جنگ: شرکت بد 2
میدان جنگ: شرکت بد
ندای وظیفه: عملیات سیاه و سفید
ندای وظیفه 2
ندای وظیفه 4: جنگ های مدرن
ندای وظیفه
میدان جنگ 2
میدان جنگ 3
میدان جنگ 4
میدان جنگ 1942
میدان جنگ 2142
Deus سابق: انقلاب بشر
مکس پین 3
تبادل نظر 2
تیرانداز از خفا: شبح جنگجو
تیرانداز از خفا: شبح جنگجو 2
ضد حمله: منبع
چرخ دنده های جنگ
Mass Effect 3 ﯼﺯﺎﺑ
ﺭﺎﮑﺑﺍﺮﺧ
عملیات Flashpoint
RED ALERT 2
3 ﺰﻣﺮﻗ ﺭﺍﺪﺸﻫ
دژ 2
دژ 3
سنگر جنگهای صلیبی
مترو تعارض: با ضربات تند
پرندگان فولاد
ستاره تندر
پرندگان شکاری
ضخیم
ARMA 3
C.H.A.O.S
ﻦﯾﻼﻧﺁ ﯼﺭﻮﺗﺍﺮﭙﻣﺍ
Armata ﻩﮊﻭﺮﭘ ﻩﺭﺍﻮﻫﺎﻣ
EVE: افسانه شمال اروپا
سنگر جنگهای صلیبی 2
Wargame: اژدهای قرمز
ﯼﺭﻮﺗﺍﺮﭙﻣﺍ ﺯﺍ ﺕﺭﺎﭙﺳﺍ ﮓﻨﺟ
PANZER عمومی
افزایش ژنرال
آسترو اعیان
سایه پادشاهان
اروپا در قرون وسطی
جنگ اتحاد
خرده ریز از جنگ
مخازن خشم
سرنوشت
NORD: ﻝﺎﻤﺷ ﻥﺎﻧﺎﻣﺮﻬﻗ
Crossout
Legends of Honor
Starcraft 2 ﺖﯿﻣﻭﺮﺤﻣ ﺙﺍﺮﯿﻣ
Kingdom Come: Deliverance
7 ﻭﺩﺎﺟ ﻭ ﺕﺭﺪﻗ ﻥﺎﻧﺎﻣﺮﻬﻗ
Assassin's Creed Syndicate
Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain
ﻝﺎﻤﯾﺮﭘ ﻪﯾﺮﮔ ﺭﻭﺩ
ﯽﺴﻨﻠﮐ ﻡﺎﺗ ﺶﺨﺑ
ﺖﺳﺍ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﻥﺎﻤﺳﺁ
Call of Duty Black Ops 3
ﺏﻼﻘﻧﺍ ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ
XCOM 2
.ﺖﺳﺍ ﮓﻨﺟ ﮓﻨﺟ ﺮﻨﻫ
Slantsys: Vildlands ﻡﺎﺗ Recon ﺢﺒﺷ
ﺭﺎﺨﺘﻓﺍ ﺕﺭﻮﻓ
Blatsk ﻪﻟﻮﻠﮔ
ﺩﺮﺒﻧ ﯽﯾﺎﯾﺭﺩ ﻥﺍﺩﺯﺩ
ﺎﻫ ﻡﻮﺘﻧﺎﻓ
ﺭﺎﺒﺟ ﺩﺎﺘﺳﺍ
ﻪﻧﺎﮕﯿﺑ ﻦﯿﻣﺯ ﺎﻀﻓ ﻥﺍﺯﺎﺘﺸﯿﭘ
H1Z1
ﻑﻮﮐﺭﺎﺗ ﺯﺍ ﺭﺍﺮﻓ
Total War Warhammer
war2149
ﻥﺎﻧﺎﻣﺮﻬﻗ :ﯽﯾﻭﺩﺎﺟ ﻪﻠﺠﻋ
Tanki X ﺩﻮﻠﻧﺍﺩ
ﻪﻠﯿﺒﻗ ﮓﻨﺟ ﮓﻨﯿﮑﯾﺍﻭ
ﺖﺳﺍ ﻝﺍﺩﻮﺌﻓ ﯽﮔﺪﻧﺯ
ﻩﺮﺻﺎﺤﻣ ﺶﺷ ﯽﺴﻧﻼﮐ ﻡﺎﺗ ﻥﺎﻤﮐ ﻦﯿﮕﻧﺭ
ﺪﺑﺎﯾ ﻞﻣﺎﮑﺗ
ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﯽﻧﺎﺴﻧﺍ ﺲﻧﺍ ﺲﻧﺍ
ﻦﻤﺘﯿﻫ
ﮓﻨﺟ ﺭﺩ ﻥﻮﺗ ﯽﻫﺎﺷﺩﺎﭘ
PlayerUnknown ﮓﻨﺟ ﻥﺍﺪﯿﻣ
LawBreakers
ﺝﻭﺮﺧ :ﻭﺮﺘﻣ
2 ﺖﺷﻮﻧﺮﺳ
ﻪﺻﺮﻋ :ﮓﻨﺟ ﻞﮐ
Terminator Genisys: ﻩﺪﻨﯾﺁ ﮓﻨﺟ
ﺲﻧﺎﺴﻧﺭ ﮓﻨﺟ ﻦﯿﻧﺍﻮﻗ
ﻞﯾﺎﺑﻮﻣ ﮓﻨﺟ :ﺯﺭﺍﻭ ﻥﺍﺯﺎﺑﺮﺳ
ﻥﺎﻫﺎﺷﺩﺎﭘ ﮓﻨﺟ :ﯼﺭﻮﺗﺍﺮﭙﻣﺍ ﺱﺭﺎﻣ
Rogue ﻪﺑ ﻪﻠﻤﺣ :ﻩﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮓﻨﺟ
ﯼﺭﻮﻃﺍﺮﭙﻣﺍ ﺭﺎﻬﭼ :ﯼﺭﻮﻃﺍﺮﭙﻣﺍ
(CoK) ﻥﺎﻫﺎﺷﺩﺎﭘ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ
ﺎﺳﺍ ﺪﻋﺭ ﻥﺎﯾﻮﺠﮕﻨﺟ ﯽﻧﺎﻬﺟ
ﮏﻧﺎﺗ ﯼﻭﺮﯿﻧ
ﯽﮕﻨﺟ ﯼﺎﻫ ﻦﯿﺷﺎﻣ
World of Steel: ﮏﻧﺎﺗ ﯼﻭﺮﯿﻧ
2050 ﮏﻧﺎﺗ ﻩﺪﻨﯾﺁ ﯼﻭﺮﯿﻧ
ﯽﻧﺎﻬﺟ ﮓﻨﺟ :ﯽﯾﺎﯾﺭﺩ ﮓﻨﺟ
ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﯼﺰﭙﺷﺁ
ﮓﻨﺟ ﻩﺭﺍﺰﻫ ﯼﺭﻮﻃﺍﺮﭙﻣﺍ
ﻩﺪﺷ ﻡﺎﻧ ﺖﺒﺛ
4Sight