بازی جلاد با جایزه های واقعی! آنلاین

بازی جلاد با جایزه های واقعی! (Hangman with real prizes!) آنلاین نیست.


قهرمان بازی را به مرگ محکوم شد. تنها شانس او ​​را به نجات جان انسان ها است. او نیاز به حدس زدن کلمه، نامه نامه. هر راش نادرست را از مرگ او، هر کلمه صحیح بیگانه قهرمان از حلقه.

بازی های فلش مشابه