ﺏﺎﺑ ﻥﻭﺰﻠﺣ ﯼﺯﺎﺑ

ﺏﺎﺑ ﻥﻭﺰﻠﺣ ﯼﺯﺎﺑ

قبل از شروع به بازی بازی های آنلاین رایگان حلزون باب، ما باید بدانند که این سرگرم کننده منطقی به طبخ بسیاری از بازدید کنندگان تله پیچیده است. همراه با قهرمان در مکان، شما آمده تا با لقب و مکانیزم اجرا می شود. ما باید با توجه به طرح عمل می کنند، و اگر دکمه را فشار یا کشیدن اهرم خارج از زمان، هیچ چیز اتفاق می افتد. باب حرکت می کند بدون توقف، و شما باید برای جلوگیری از آن را از افتادن در خوشه و یا از ارتفاع بزرگ. نرخهای پایین باید قطع شود. رفتن تمام راه را زمانی که سوزن پنهان؛ به از دست بلند نیست.

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها