ﺭﺎﺨﺘﻓﺍ ﻝﺍﺪﻣ

ﺭﺎﺨﺘﻓﺍ ﻝﺍﺪﻣ

بازی های آنلاین رایگان مدال افتخار، اکشن، شما را دعوت برای تبدیل شدن به یک سرباز و انجام کار. اقدامات را می توان در هر فضای مستقر شده و جای تعجب نیست که شما خود را در یک جهان موازی پیدا کنید، جهش یا روبات روبرو می شوند. شما باید برای بازی با شجاعت، چرا که دشمنان متعدد و بی رحم هستند. مهمات گاهی اوقات مجبور به صرفه جویی، اما آنها همیشه می توانید پر کنید تا، در حال حرکت به محل و برداشتن جعبه مهمات، و یا انتخاب یک مسلسل را از دشمن را شکست داد. و اگر شما زخمی شدند، در بر داشت کیت کمک های اولیه کمک خواهد کرد که بهبود می یابند.

بازی مدال افتخار بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﺭﺎﺨﺘﻓﺍ ﻝﺍﺪﻣ