بازی مخازن و برج آنلاین

                                   Tanks and Towers ﯼﺯﺎﺑ

مخازن و برج (Tanks and Towers):

.ﺖﺳﺍ ﻪﻤﻫ ﻥﺩﺮﮐ ﺩﻮﺑﺎﻧ ﻭ ﻦﻤﺷﺩ ﻭﺮﻤﻠﻗ ﻑﺮﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﺪﻧﺍﻮﺘﺑ ﺎﻬﻧﺁ ﺯﺍ ﯽﮑﯾ ﻪﮐ ﺪﯿﺳﺭ ﺪ .ﺖﮐﺮﺣ ﻝﺎﺣ ﺭﺩ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻪﺑ ﯼﺯﺍﺪﻧﺍﺮﯿﺗ ،ﻒﻟﺎﺨﻣ ﺖﺳﺭﺩ ﻪﺑ ﺫﻮﻔﻧ ﯼﺍﺮﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ، ﺭﻮﺘﺳﺩ ﺮ .ﻩﺪﻧﺮﺑ ﮏﯾ ﻪﺑ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻂﻘﻓ ﺲﭙﺳ ﻭ - ﮏﻧﺎﺗ ﺯﺍ ﯼﺮﺘﺸﯿﺑ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﺪﯾﺮﺧ ﯼﺍﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﯿﻨﮑﻧ ﺵﻮﻣﺍﺮﻓ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها