ﻥﺎﭼ ﯽﮑﺟ ﯼﺯﺎﺑ

ﻥﺎﭼ ﯽﮑﺟ ﯼﺯﺎﺑ

بازی های آنلاین رایگان جکی چان به شما اجازه بازی با افسانه زندگی هنرهای رزمی. این جنگنده باهوش و همیشه لبخند به لب قطعا برنده خواهد شد، ماهرانه مقابله حتی با یک جمعیت از دشمنان. او تمام از سقوط به نظر می رسد به خصوص معرفی دشمن گمراه کننده است، چرا که با هر موقعیت او به طرز ماهرانه مانع حمله دست داشته در برابر او. چیدن در سقوط از یک موضوع خاص، او آن را به یک سلاح نیرومند ساخته شده است. مانع از خود او انجام داده و خود را توسعه، که آن را یک سنسی واقعی است. همراه شخصیت در ماجراهای مجازی استفاده ضربات معروف خود را به نفع هر گونه مشکل.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها