ﺶﻧﺍﺮﮔ ﯼﺯﺎﺑ

ﺶﻧﺍﺮﮔ ﯼﺯﺎﺑ

بازی بازی های آنلاین رایگان جاذبه، شما نیاز به در مورد گرانش مورد نیاز حداقل مطمئن شوید. تصور کنید که شما در یک فضای باز و باید یک کار خاص را تکمیل کنید. در وزنی محاسبه حرکت اشیاء نمی تواند، آن را مانند آب کردن & ndash است. تنظیم جهت توپ، او هنوز هم در یک خط مستقیم حرکت می کند، و با توجه به جریان و باد. نرخ نیز در شرایط خارجی بستگی دارد. این بازی ها که به شما ارائه، ارائه شرایط مشابه است. آن را دشوار است به پیش بینی محل اجسام در حال سقوط است، اما نیاز به ارسال آن به یک نقطه خاص.

بهترین ﺶﻧﺍﺮﮔ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها