بازی شخص مهم در میان یکدسته بولینگ آنلاین

                                   Kingpin Bowling ﯼﺯﺎﺑ

شخص مهم در میان یکدسته بولینگ (Kingpin Bowling):


.ﯼﺯﺎﺠﻣ ﮓﻨﯿﻟﻮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺯﺍ ﻥﺩﺮﺑ ﺕﺬﻟ ﻭ ﯼﺯﺎﺑ ﻥﺩﺮﮐ ﺯﺎﺑ !ﺮﯿﺴﻣ ﺭﺩ ﻦﯿﭘ ﻡﺎﻤﺗ ﻥﺩﺮﮐ ﮏﯿﻠﺷ :ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻩﺩﺎﺳ ﻦﯿﻧﺍﻮﻗ

.ﯼﺯﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﻥﺁ ﺭﺩ ﻪﮐ ﯼﺯﺎﺑ ﭻﯿﻫ ﺎﻤﺷ
.ﺎﻫ ﮎﺭﺎﻣ ﮎﻮﺑ ﺯﻮﻨﻫ